Známka.jpg
c.jpg
Logo Milan Pešek.jpg
POHLEDNICE JISTEBNICE

Sdh v Jistebnici byl založen 15.6.1878

Sbor dobrovolných hasičů v Jistebnici byl založen 15.června roku 1878.Tehdejší obecní zastupitelstvo schválilo Stanovy sboru a vykonávání policie požární bylo tímto převedeno na nově založený Hasičský sbor. Jako první dal k založení podnět tehdejší starosta obce Augustin Lauda, který oslovil všechny občany obce s tím, že se zřizuje sbor dobrovolných hasičů a vyzval je, aby jich do sboru vstoupilo co nejvíce.První rok bylo 14 zakládajících členů, 39 přispívajících a 52 činných členů.Tehdejší císař věnoval sboru ze svých důchodů hasičskému sboru 50 zlatých na nákup hasičských potřeb.Patronem sboru byl baron Nádherný, který věnoval na činnost 200 zlatých a stavební dřevo na stavbu cvičného leziště.Aby byl sbor řádně vycvičen a mohl dobře vykonávat v případě vypuknutí ohně svoji práci, byl povolán k jeho výcviku roku 1879 cvičitel Lov ze Sušice a roku 1884 cvičitel Čeněk z Votic.Že tento výcvik nebyl zbytečný, potvrdilo se již roku 1880, kdy zasahoval sbor poprvé a to velmi zdatně v Jistebnici „Na Pankráci"a následně ještě v témže roce v dnešní Palackého (v domě č.32 požár vypukl) a Táborské ulici, kde padlo za oběť ohni 54 obytných budov i s přilehlými hospodářskými budovami. Začátky práce sboru nebyly lehké, protože na vlastní činnost sboru chyběly jak peníze, tak i potřebné pomůcky.Činnost sboru byla dále rozvíjena a upevňována odbornými přednáškami, praktickými ukázkami i veřejnými cvičeními, které byly prováděny samotným sborem a to s velkými úspěchy a velmi dobrým hodnocením od občanů. Sbor měl velmi široké pole působnosti, od svého založení do roku 1908 vyjel k 71 požárům, u kterých členové účinně pomáhali.Byl také založen ochranný sbor, do kterého byli zařazeni starší členové sboru, kteří měli za úkol dozor nad vynesenými věcmi z požářiště.Byla také zřízena pohřební pokladna, která zanikla v roce 1953 při měnové reformě, její finanční zůstatek byl věnován místní školní jídelně.Do činnosti sboru byla také postupně zařazována samaritní služba.Sbor se zúčastňoval různých akcí, jako okrsková cvičení, župní srazy, okrskové a župní sjezdy, výstavy fotografií, pravidelně prováděl cvičení a školení členů.Největší problémy byly po zásazích v zimních měsících, protože nebyla možnost kde usušit hadice, které se nakonec sušily v místní pekárně pod pecí.Nezapomínalo se ani na nástupce sboru. V roce 1932 byl zřízen odbor žáků, který měl 13 členů-Nemalé byly také problémy s výstrojí členů, např.v roce 1937 bylo zakoupeno 36 ks blůz, 36 ks čapek a 36 ks opasků. Jelikož sbor neměl na celé zaplacení dostatek peněz, bylo na obci, aby zbylou část uhradila i s úroky.Od roku 1938 až do roku 1945 byla činnost hasičů značně omezena a byla zaměřena pouze na hašení ohňů. Veškeré jiné akce musely být úředně povoleny a proto byly výrazně omezeny.Po osvobození se pomalu začal chod sboru dostávat do normálních kolejí, nebylo to však ideální,počáteční elán je brzděn různými reorganizacemi jak ve sboru, tak i v celostátním vědem hasičstva.V roce 1953 dochází k přejmenování organizace na Svaz požární ochrany.Jsou organizovány akce k získám odznaku „Vzorný požárník", provádí se plnění úkolů na úseku prevence, represe, začíná práce s mládeží a v ženském hnutí, organizují se dobrovolné brigády na opravy zbrojnice, techniky a pomoc obci při různých pracích.Stále se znovu řeší problémy s výstavbou nové zbrojnice, ovšem jako vždy bez úspěchu.Přicházejí dlouhá léta tzv.stereotypu, údržba techniky, oprava značně nevyhovující zbrojnice, nácviky na soutěže, zimní školení členů, pořádám již tradičních každoročních plesů, brigády na různých akcích obce, v místním JZD, a pod.Samozřejmě, že na hlavní poslání a účel organizace se nezapomíná, to vše je plněno.Na začátku 60 let podstatně ochabla činnost mladých požárníků.Tak probíhala 60-tá léta, znovu se žádalo o výstavbu nové zbrojnice, ale zase marně.V roce 1966 byl udělen naší organizaci čestný odznak „Za příkladnou práci", krajským výborem ČSPO.V dalším roce je do okresního výboru ČSPO z naší organizace zvolen do funkce okresního velitele náš dlouholetý člen. Děd František. V roce 1968 jsou místní požární jednotky přejmenovány na „Požární sbory". Sbor je obvodovou výjezdní jednotkou, znovu se nárokuje nutnost výstavby nové zbrojnice, ale marnost nad marnost, i ve vysokých funkcích se opomíjí. Podobně jako léta minulá míjela i léta sedmdesátá, v rocel978 bylo významné výročí pro sbor a sice 100 let od jeho založení.Byla slavnostní členská schůze, při které byly předány vybraným členům plakety, medaile, nebo jiné vyznamenání, bylo provedeno námětové cvičení, uspořádána výstava historické i stávající techniky, dále výstava fotografií o činnosti sboru apod.Začala léta osmdesátá a v roce 1983 se obnovuje práce se školní mládeží, byly utvořeny družstva mladých požárníků, které vedou zkušení instruktoři Pinč František, Němeček Blahoslav, Němečková Hana a práce se začíná dařit.Z mnoha soutěží si tito budoucí nástupci sboru přiváželi diplomy a jiná ocenění.Za odměnu byly pro ně pořádány letní tábory, kde se dále zdokonalovala jejich odbornost.Tyto veškeré akce byly financovány naším sborem i když děti byly z jiných sborů v rámci okrsku. Tak zvaná návratnost nových členů z družstev mladých požárníků byla tehdy minimální, ale od započaté práce upuštěno nebylo, práce s mládeží pokračovala dále.V devadesátých letech se úspěšně rozvíjí spolupráce s obcí, je zakoupeno řezivo a členové sboru brigádnicky zhotovují pro děti stany s podsadami, je zakoupeno vybavení táborové kuchyně, velké potřebné stany a postupně veškeré další věci k táboření.Práce s „ mladými požárníky", jak je v této době uvádíme nadále pokračuje, V dnešní době se vynaložené prostředky a práce s mládeží náležitě vrací v podobě nových členů sboru, je to znát při činnosti sboru a i při soutěžích, které jsou uskutečňovány. V roce 1995 došlo k ukončení činnosti mladých požárníků. Odstupující vedoucí jsou po zásluze za dosavadní dobrou práci odměněni.V následujícím roce se ujímá vedení mládeže Ryjáčková Romana a Kothajová Zuzana. V roce 1998 získal sbor nové mladé členy, manžele Netolický, kteří se velmi ochotně zapojili do práce s mládeží. Rok 2000, mladí požárníci si přivážejí ze soutěží diplomy za dobré umístění.Dochází také k jejich přejmenování a to na „kroužek HZS", což znamená kroužek hasičský, zdravotní a sportovní.Br.Netolický přebírá funkci vedoucího kroužku HZS.Družstva si vedou velmi dobře,umísťují se v soutěžích vždy na předních místech. V roce 2002 při velkých záplavách, které postihly i naší oblast.musely děti opustit stanový tábor,neboť hrozilo jeho zaplavení, ke kterému nakonec nedošlo.Práce s dětmi se v dalších letech dostává na velmi dobrou úroveň, v požárním sportu v jarním kole obsazují pěkné 2 místo, v bechyňském sedmiboji byl oddíl vyhodnocen jako nejlepší kolektiv.Za odměnu jsou pro členy družstev pořádány akce v podobě výletů, stanování v přírodě, návštěva u profesionálního HZS v Táboře apod. Vybavení jejich klubovny je postupně doplňováno novým nábytkem. V roce 1988 měl sbor 110 výročí založení, které bylo důstojně oslaveno jak slavnostní schůzí, tak i odměnami jednotlivých členů-Sboru byla udělena medaile"Za zásluhy", jako ocenění dlouholeté záslužné práce v oblasti svazové i společenské. Ke konci roku 1989 se změnilo uspořádání státu, zanikla vedoucí úloha KSČ, jejíž vliv zasahoval i do dění celého svazu.V dalším roce došlo k zrušení Svazu požární ochrany a na mimořádném celostátním sjezdu l.a 2.prosince 1990 byl přijat nový název „Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka". Na práci sboru, kromě politické přípravy, se nic neměnilo.Stále přetrvávalo problematické uložení požární techniky, které bylo parkováno v již zcela nevyhovujících podmínkách a tak vedení našeho sboru, jeho zástupci. Blahoslav Němeček, Karel Jahoda a Děd František ml., oslovilo zastupitelstvo obce a požádalo o možnost vybudovat novou hasičskou zbrojnici.Tehdejší starosta obce, pan Miroslav Podzimek se zastupitelstvem obce byli této žádosti příznivě nakloněni a tak došlo k dohodě v níž se sbor zavázal k tomu, že veškeré práce, které budou moci jeho členové vykonat, provedou formou brigád, materiál a ostatní potřebné další práce a stránku finanční bude zajišťovat obec.První výkop základů započal 5.června 1997.Na stavbě se pracovalo pravidelně ve středu odpoledne a o sobotách celý den a v nutných případech dle potřeby.Dostavovalo se 10 - 15 aktivních členů, kteří měli o vybudování zájem, ostatních jako by se to netýkalo. Stavba zdáme pokračovala i přes skeptické názory ostatních členů i občanů.Také při stavbě pomáhali pracovníci obce, firmy GS Technik, členové hasičského sboru Smrkov, mysliveckého sdružení Orlov a rybářského svazu Jistebnice a nemůžeme zapomenout ani na naše mladé hasiče, kteří také podle svých sil pomáhali.Také v roce 1998 se pokračovalo se stavbou jak počasí dovolilo. Cíl pro tento rok byl takový, aby byla stavba dodělána „pod střechu". Vše se opravdu podařilo a stavba byla v listopadu přerušena a zazimována-Byl to takový nepsaný úkol členů ke 120-ti letému výročí založení sboru. Na počest 120 let založení sboru byla uskutečněna pro občany i členy výstavy historické i současné techniky s doložením množství dobových fotografií, proběhla slavnostní schůze, dekorování členů odznaky i plaketami a následovala taneční zábava. Rok 1999 byl rokem na který mamě čekali naši předchůdci ze sboru a to na dokončení a zprovoznění nové hasičské zbrojnice.Byla to velká událost, když jsme mohli jako první zasednout IS.prosince při valné hromadě ve velké klubovně a užívat si tak plod naší práce.Tímto ne jenom my, ale i hasičská technika se dočkala důstojného stánku. Rok 2000 byl ve znamení dokončovacích prací na hasičské zbrojnici, která byla slavnostně předána do užívání 20.října. Trvala celkem pracovních 26-měsíců, stála hodně pracovního úsilí, vyžadovala pevné nervy, vzájemné pochopem všech, ale stálo to za to a členská základna tímto děkuje všem,kteří se na výstavbě jakýmkoliv způsobem podíleli, ať to byli jednotlivci, firmy, společenské organizace, obec, sponzoři, nebo samotní členové sboru. Při výstavě zbrojnice odpracovali naši členové zdarma 3.720 hodin.Myslivecké sdružení Orlov 170hodin a členové SDH Smrkov 77 hodin.Velký dík také patří tehdejšímu starostovi obce panu Miroslavu Podzimkoví.Díky všem. Při slavnostním otevření byla uspořádána výstava veškeré hasební techniky v garážích, kterou sbor vlastní a výstava všech dostupných fotografií o sboru a obci ve velké klubovně.O tuto akci byl neobyčejný zájem, přišlo na 200 občanů. „Dům hasičů", tak se jmenuje naše dílo. V průčelí je umístěna socha sv.Floriána, patrona hasičů, v přízemí jsou garáže, kde jsou zaparkovány 2 Tatry 148 a l Avia 30 s veškerým vybavením, dílna, sklad, věž na sušení hadic a kompletní sociální zařízení. Jsme vedeni jako zásahová jednotka 3-stupně.V poschodí je společenská velká klubovna s malou kuchyňkou a barem, malá klubovna mladých hasičů, nezbytné WC a úklidová komora.Dále je ve stejném podlaží byt 3+1 s příslušenstvím.Klubovny jsou velmi dobře vybaveny zařízením,poháry, historickými i současnými fotografiemi a samozřejmě nechybí ani sborový prapor. Rok 2002 byl poznamenán velkými povodněmi, při kterých náš sbor také zasahoval a po zásluze byl oceněn diplomem, poděkováním z ministerstva vnitra. Je rozhodnuto, že bude zakoupen ručně vyšívaný oboustranný spolkový prapor od fy. Velebný, Ústí nad Orlicí. Je rok 2003,125 let založení sboru-Slavnostně je svěcen spolkový prapor v místním kostele, obřad je spojen se mší za zemřelé členy sboru.Poté se odebral slavnostní průvod v čele se spolkovým praporem k pomníku padlým ve světové válce, kde za zvuků stárni hymny byl položen věnec.Odtud se pokračovalo ke zbrojnici, která byla vysvěcena-Následovala prohlídka vystavené techniky´vozového parku a zbrojnice a také pohoštění hostů.Dále byla v sále KD slavnostní schůze za účasti pozvaných hostů, starosta OSHČMS, br. Měchura, páter Norbert Vehovský, který se vyjádřil, že svěcení praporu a zbrojnice je mimořádná událost nejen pro něho, ale i pro členy sboru, hosty i ostatní občany, dále starosta obce se členy zastupitelstva, starosta a zástupci SDH dražebního města Jistebníku, SDH Sedlec, Božejovice, Hůrka, Orlov, Pohon a Vlásenice, ostatní pozvaní se nedostavili.Některým členům bylo předáno ocenění ve formě čestných uznání a medailí.Všem přítomným byly rozdány upomínkové předměty ,V tomto roce jsme zasahovali u 8. ohňů.Stav členské základny je 49 mužů a 19 žen. Rok 2004 byl ve známem voleb nového výboru sboru, který také navrhl členské základně pro naše členky obnovit oslavu 8-března, bývalé MDŽ, což bylo schváleno.U příležitostí republikového 140- tého výročí vzniku PO byly na návrh výboru uděleny aktivním členům pamětní medaile. V roce 2005 vyjížděla zásahová jednotka k S.zásahům.Bylo zakoupeno 15.ks vycházkových stejnokrojů - nové verze.Také přijali naše pozvání hasiči z Jistebníku a tak jsme jim mohli oplatit pohostinnost a zábavu.Probíhalo školení členů zásahových jednotek, školení MUDr Kratochvíla ze záchranného sboru Tábor. Stručný přehled získávání požární techniky pro potřeby hasičského sboru v Jistebnici:Technika a věcné prostředky PO byly získávány z darů občanů, příspěvků obce a vlastní kulturní a společenskou činností, jako bylo hraní divadelních představení, plesy, taneční zábavy a různá veřejná vystoupení.
09.12.2010 16:43:40
HAMAKA
KONTAKT


 
Jistebnice
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one