Jistebnice, naše milé rodiště.
Antonín Pešek 1873-1955

V táborském kraji v údolí leží město Jistebnice, vrchy a kopce v okolí, Stará hora, Šibenice. Sedmero vrchů kolkolem věnčí mé milé rodiště, na jednom kaple se zvonkem, s rozhledem krásným na pouště. Na čtyři strany silnice, do vesnic polí, dvanáct cest, na sever,západ štěpnice, na jihu zámek s parkem jest. U všech cest, silnic, stromů řad, na hrázích rybníků smrky a olše, založen také nový sad, rozkošné zajisté okolí naše. Půjdeš-li silnicí k Táboru, po stranách alej topolů, nazpět-li, když se ohlédneš, uvidíš školu, kostel, věž, jak ony nad městem vévodí, škola má dvoje poschodí. Na věži střecha zvonová - na ní se houpá poledník, níže lze spatřit ciferník; trochu níž ještě dva zvony, umíráček a Michal objemný. Jejich zvuk souladně nese se, volaje k modlitbě do chrámu, Michael na křídlech povznese mysl všech zbožných křesťanů. Kostel již starý pět set let, nová radnice let deset, stojí jak úhledná nevěsta, mající v průčelí erb města, na bílém poli červená růže, pět listů dokola. Náměstí nově dlážděno, kolem kašen nasázeno, několik akátů kvetoucích i také řadou v ulicích. Nejlepší ulice Palacká, dlažba a chodníky po straně, kdo má čas, hezká tu procházka až na most přes potok Cedron jde. Potok, ten přichází ze dvou stran, dolů od Smolíku, Chadimáku stékají se spolu, v místě, jež ''Ostrůvkem'' plove, západním pak směrem svoje vody v Smutný potok vlévá spojeným pak tokem znova končí, vzdálen Jistebnice, za Bechyní do Lužnice. Pak, kde se dvě cesty pojí, ze dvoru a městečka, v stínu dvou kaštanů stojí Matky Boží kaplička. Naproti byt zahradníkův, k němuž dvéře zazdili, aby večer při měsíčku schůzky mladých zkazili. Odtud táhne se zeď parku, k obrostlému vrátných domku, kde železná vrata jsou s mnohou pěknou ozdobou. Vejdi dovnitř stromořadím lip, keřů a kaštanů, brzy přijdeš k zámku nahoru. Vystavený v době novější na mírném tu stojí návrší, maje schodiště a balkon též, spolu krásnou, romantickou věž a za ní rudobílý prapor vlaje, hodin hlas zn,í jak když hraje a před zámkem taras, schody a koberec květinový v symetricky správném slohu, souladu skýtá pohled libý oku, mysli dobrou náladu. Ve stinném loubí prostřed houští lavička a stoleček, za smrčinou v rohu jižním zarostlý je domeček. Podobá se tvrzi málem z balvanů a kamení, jeho zdi se kryjí stále v břečťanové zeleni. Smrž a rybník pivovarský zvláště činí dojem hezký, v prostřed něho na ostrově besídka a stromy mnohé. Též jeskyně panny Lurdské mile dojme oko lidské, dřevěný zde také kříž, na něm krásný Pán Ježíš s bolestným výrazem ve tváři a z očí mu láska září. Večerní září červánků třpytí se okna na zámku, ohnivým leskem do zlata schází jen princezna zakletá, aby byl jako v pohádce, kde slouží hosti, tajné ruce. Uprostřed háje květů háv zdi a věž vypíná jako páv, k ozdobě kraje valně přispívá, panstvo sem na léto přijíždívá. Otomar Nádherný, svobodný pán zřídil tu překrásný, nádherný stan. Založil rozsáhlý hrazený park, konírnu, kurníky, vrátnice u dvojích vrat. Na podzim na hony přijíždí zas, oj, jak tam veselo bývá ten čas. Lovecká družina vyjíždí v kraj přes pole, lučiny, lesy a háj. Postřílí zajíců, koroptví též i srnců, vrací se vesele, v smíchu a hlaholu mnohých honců. Na zámku nastanou hody a zábavy, za hudby veselá chasa se baví, baroni, hrabata, šlechtické dcery tráví zde po hodech skvostné večery. Hosté se rozjedou i páni odjedou, než bude mráz. Odjedou do Vídně a v zdejší krajině smutně je zas. Hledíme na východ, uzříme Tisovou, Ovčín a rybníky a výše Orlov a za ním Dehetník, listnatý les,pak za ním pramalou, maličkou ves. V rybníku Smolíku bývá koupadlo, v hostinci ''U Hvězdy'' pěkné divadlo. Můžem se baviti dosti často příjemnou vycházkou ven za město. Pojďme již k rybníkům, v třešňový sad, jinde dnes parno jest, zde vane chlad. Zapějem, okřejem, co stačí plíce, rozkveť a šťastna buď, naše Jistebnice!


 
Známka.jpg
c.jpg
Logo Milan Pešek.jpg
POHLEDNICE JISTEBNICE
Jistebnice

Jistebnice

Název památného stromu: Jistebnická lípa
Vyhlášení: 18.4.1973
Počet jedinců: 1
Druh dřeviny: 1 lípa malolistá (Tilia cordata Mill.)
Číslo ústředního seznamu: 308010.1/1
Obec: Jistebnice
Katastrální území: Jistebnice
Číslo parcelní pozemku: KN 205
Popis lokality: strom roste v blízkosti kapličky na severním okraji obce Jistebnice, vlevo při komunikaci směrem Starcovu Lhotu.
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 546 cm Zdravotní stav: během vichřice v r. 2003 došlo k odlomení části koruny; z bezpečnostních důvodů byla poté provedena redukce zbytku koruny tak, aby byla zajištěna stabilita stromu a nedocházelo k ohrožení a osob a okolních nemovitostí. V minulosti byly dutiny ve kmeni a některých větvích zabetonovány, odstranění těchto zásahů bylo provedeno v r. 2002 v rámci instalace bezpečnostní vazby v koruně stromu.
Důvody ochrany: významná solitéra, jejíž vysazení se zřejmě historicky vztahuje k sousední kapličce.
Ochranné pásmo: kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
Jistebnice

Jistebnice

Název památného stromu: Lípa v Jistebnici (též Krbcova lípa).
Vyhlášení: 18.4.1973
Počet jedinců: 1
Druh dřeviny: 1 lípa velkolistá (Tilia platyphyllos Scop.)
Číslo ústředního seznamu: 308009.1/1
Obec: Jistebnice
Katastrální území: Jistebnice
Číslo parcelní pozemku: KN 175
Popis lokality: strom roste na soukromé zahradě za domem č.p. 81, jehož průčelí je na náměstí v Jistebnici a není veřejnosti přístupný.
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 415 cm
Zdravotní stav: v roce 2000 byl proveden zdravotní řez a odlehčení poškozené větve, u které se začala projevovat hniloba.
Důvody ochrany: mohutný vzrůst, který pohledově částečně zaniká v okolní zeleni.
Ochranné pásmo: kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí.
Vlásenice

Vlásenice

Název památného stromu: Vlásenická lípa
Vyhlášení: 18.4.1973
Počet jedinců: 1
Druh dřeviny: lípa velkolistá (Tilia Scop.)
Číslo ústředního seznamu: 308011.1/1
Obec: Jistebnice
Katastrální území: Vlásenice u Makova
Číslo parcelní pozemku: KN 88
Popis lokality: strom roste v osadě Vlásenice, na soukromém dvorku nemovitosti, nacházející se na jižním okraji osady vpravo od komunikace směrem na Jistebnici.
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 820 cm (obvod v r. 1940 činil též 820 cm). Zdravotní stav: strom je v podstatě znovu obrostlým torzem, s velkou dutinou v kmeni. V roce 2000 bylo provedeno ošetření dutiny a rekonstrukce jejího zastřešení, bezpečnostní vazba a zdravotní řez v koruně.
Důvody ochrany: mohutný vzrůst, stáří.
Ochranné pásmo: kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí.
Zajímavosti: stáří stromu bylo odhadnuto Dr. Hnízdem na 500-600let. V dutém kmeni se často usídlují včely a podle pověsti se v dutině kmene kdysi mohla otočit jalovice. Dutina se dnes pomalu zavaluje a snižuje. Traduje se, že lípa byla vysazena v roce upálení Mistra Jana Husa a od této pověsti se odvíjí i další název – Husova lípa. Ze stromu byly odebrány vzorky tkáně, strom byl naklonován a sazenice byly opětovně vysazeny na lokalitách v okolí Jistebnice.
Drahnětice

Drahnětice

Název památného stromu: Stromy u Polednů
Vyhlášení: 8.8.2001
Počet jedinců: 3
Druh dřeviny: 2 duby letní (Quercus robur L.) a 1 lípa malolistá (Tilia cordata Mill.).
Číslo ústředního seznamu: 308091.1/3, 2/3, 3/3.
Obec: Jistebnice
Katastrální území: Drahnětice
Číslo parcelní pozemku: KN 49
Popis lokality: západní okraj louky navazující na statek. Stromy byly zasazeny pravděpodobně na hranici pozemků jako hraniční stromořadí, z něhož se zachovala pouze část (celkem 4 stromy), zbytek byl v minulosti pokácen. Pozemek má jižní expozici a nachází se na severním okraji obce Drahnětice.
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: dub: 340 cm, dub: 262 cm, lípa: 345 cm.
Zdravotní stav: stromy zdravé, s mírnými příznaky prosychání větví v důsledku husté koruny; u prostředního dubu příznaky počátku hniloby u paty kmene.
Důvody ochrany: dominanta obce, mohutnost stromů.
Ochranné pásmo: ovál s vnější hranicí 35 m od okraje kmene stromů.
Zajímavosti: stromy byly pravděpodobně vysazeny v období let 1870-1893, patrně vždy u příležitosti narození dítěte v rodině Františka Poledne. Stromy jsou zachyceny i na snímku z roku 1934.
Nehonín

Nehonín

Název památného stromu: Nehonínská lípa
Vyhlášení: 18.4.1973
Počet jedinců: 1
Druh dřeviny: lípa velkolistá (Tilia platyphyllos Scop.)
Číslo ústředního seznamu: 308017.1/1
Obec: Jistebnice
Katastrální území: Orlov u Jistebnice
Číslo parcelní pozemku: KN 672
Popis lokality: obrůstající torzo stromu se nachází u zemědělské usedlosti na severním okraji osady Nehonín, strom není běžně přístupný veřejnosti. V sousedství rostou další mohutné stromy, které uvedený strom částečně kryjí.
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 672 cm
Zdravotní stav: torzo stromu s rozsáhlou dutinou, po provedení zdravotního řezu v r. 1998 dochází k úspěšné regeneraci, v r. 2004 byl proveden zásah s cílem stabilizovat obrůstající větve a byla vyčištěna i rozsáhlá dutina v kmeni stromu.
Důvody ochrany: mohutný vzrůst, stáří.
Ochranné pásmo: kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí.
Nehonín

Nehonín

Název památného stromu: Nehonínský dub
Vyhlášení: 18.4.1973
Počet jedinců: 1
Druh dřeviny: dub letní (Quercus robur L.)
Číslo ústředního seznamu: 308019.1/1
Obec: Jistebnice
Katastrální území: Orlov u Jistebnice
Číslo parcelní pozemku: KN 711
Popis lokality: strom roste na mezi v blízkosti osady Nehonín, severně od statku, u kterého se nachází Nehonínská lípa.
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 400 cm
Zdravotní stav: dobrý, v roce 1998 byl u proveden zdravotní řez a vyčištění podrostu, v r. 2004 byly odstraněny vzrostlé dřeviny v jeho bezprostředním okolí, které vrůstaly do jeho koruny a strom se stal i nápadnějším.
Důvody ochrany: mohutný vzrůst.
Ochranné pásmo: kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí.
KONTAKT


 
Jistebnice
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one